@ @ @ @

@


The Pure Land Lineage

Buddhas & Bodhisattvas

Amida Buddha

Shakyamuni Buddha

Kannon bosatsu

Daiseishi bosatsu

The Two Indian Patriarchs

Vasubandhu

Nagarjuna

The Five Chinese Masters of Jodo Shu

T'an-luan

Tao-ch'o

Shan-tao

Huai-kan

Shao-k'ang

Other Chinese Pure Land Masters

Hui-yuan, Chia-ts'ai, T'zu-min , Fa-chao

Early Japanese Pure Land Masters

Nara Stream: Eon, Chiko & Zenju

Tendai Stream: Ennin, Kuya, Ryonin, Genshin

Shingon-Sanron Stream: Eikan & Chingai, Kakuban

Honen Shonin

NEW! Honen's Main Disciples

Shoko-bo Bencho

Risshi Ryukan

Zenne-bo Shoku

Shinran

Kakunyo-bo Chosai

Jokaku-bo Kosai

Jodo Shu Masters

Ryochu

Shogei & Shoso

Zonno & Sonsho

Tanzei & Tokuhon

Reitan, Fujaku & Kyoju

Yamazaki Bennei

Shiio Benkyo

Copyright(c) by 1996-2006 Jodo Shu Research Institute